Nederland is één van de meest concurrerende en innovatieve landen wereldwijd en heeft de ambitie om dat in de toekomst te blijven. De economische groei moet steeds meer komen van technologische ontwikkeling en het slimmer organiseren van productieprocessen. Zo heeft Nederland veel te winnen bij het optimaal benutten van de mogelijkheden van digitalisering en sleuteltechnologieën. Denk bijvoorbeeld aan de groeiende urgentie om de economie en samenleving te verduurzamen. Nederland kan op deze terreinen zorgen voor oplossingen, maar ook economische kansen benutten. Dit heeft geleid tot het Missiegedreven Innovatiebeleid, waarmee wordt voortgebouwd op de samenwerking uit de Topsectorenaanpak.

Vier maatschappelijke thema’s en technologieën

Binnen het Missiegedreven Innovatiebeleid en de topsectoren ligt de focus op vier maatschappelijke thema’s en sleuteltechnologieën zoals quantum, nano- en biotechnologie.

  1. Landbouw, water & voedsel;
  2. Gezondheid & zorg;
  3. Energietransitie & duurzaamheid
  4. Veiligheid.

Wereldwijde maatschappelijke uitdagingen, zoals verduurzaming, gezondheid en voedselveiligheid vragen om innovatie. Denk aan het ontwikkelen van een efficiënte en duurzame landbouw, CO2-neutrale energiebronnen en genezing van ziektes. Er liggen economische kansen in de aanpak en oplossing van mondiale maatschappelijke uitdagingen, en in het verlengde daarvan in de verdere ontwikkeling en toepassing van sleuteltechnologieën. De export van deze oplossingen en technieken bieden kansen voor ons verdienpotentieel.

Afbeelding van een witte robot met een ipad

Technische doorbraken

Om te komen tot deze innovaties, zijn technologische doorbraken van het grootste belang. Door als overheid op basis van deze uitdagingen en ambities concrete missies op te stellen, kan zij samen met bedrijven, onderzoekers en maatschappelijke organisaties gericht werken aan oplossingen. Bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van CO2-neutrale scheepvaart, productie van voldoende gezond voedsel voor een groeiende wereldbevolking en vertraging of zelfs genezing van ziektes zoals Alzheimer.

Het formuleren van de missies gebeurt op initiatief van de betrokken departementen en in nauwe samenspraak met topteams, kennisinstellingen en maatschappelijke partners, zoals woningcorporaties, patiëntenverenigingen en vernieuwers.

De belangrijkste elementen op een rij

De maatschappelijke uitdagingen staan centraal in de concrete missies die de departementen opstellen. Dit doen zij in nauw overleg met relevante bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners.

Voor de sleuteltechnologieën stellen de betrokken partijen meerjarige ontwikkelingsprogramma’s op, om te zorgen dat de juiste innovaties sneller tot wasdom komen.

Vernieuwende bedrijven zoals mkb, start-ups en scale-ups worden nauwer bij het innovatiebeleid betrokken en uitgedaagd om hun creativiteit toe te voegen. Hetzelfde geldt voor maatschappelijke organisaties.

  • De huidige topteams stellen op basis van de missies kennis- en innovatieagenda’s op.
  • De topteams blijven daarnaast aandacht houden voor de dwarsdoorsnijdende vraagstukken human capital (voldoende geschikt personeel) en internationalisering (exportkansen van Nederlandse bedrijven).
  • Er komt meer nadruk op beter delen, verspreiden en vermarkten van ontwikkelde innovaties;
  • Er wordt extra aandacht besteed aan wat nodig is om baanbrekende innovaties daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen. Denk aan het oplossen van knelpunten in wet- en regelgeving, de overheid als launching customer van innovaties die missies ondersteunen en de aansluiting op Europese initiatieven en financiering.

Meer informatie

Voor meer informatie over de 9 topteams en sectoren, klik hier.

Afbeelding met als titel missiegedreven innovatiebeleid