Topsectoren zijn gebieden waar het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra wereldwijd in uitblinken. Het bedrijfsleven, universiteiten, onderzoekscentra en de overheid werken samen aan kennis en innovatie, internationalisering, human capital en aan het verminderen van regeldruk om deze positie nog sterker te maken.

Waarom de topsectorenaanpak?

Nederland moet concurrerend blijven om onze internationale toppositie te behouden. Tegelijk vragen maatschappelijke vraagstukken, zoals de toenemende vergrijzing en de overgang naar schone energie en duurzaam voedsel, vragen om creatieve oplossingen. Daarvoor heeft Nederland nieuwe producten, slimme productketens en nieuwe vaardigheden nodig. In negen topsectoren werken bedrijven, onderzoekers, overheden en maatschappelijke organisaties aan een gemeenschappelijk doel om te blijven innoveren met goed opgeleide mensen. Dit doen zij vanuit hun talent, expertise en belang. De kracht van de topsectorenaanpak zit niet alleen in de samenwerking tussen ondernemers, onderzoekers en overheden binnen de verschillende topsectoren. Ook de kruisbestuivingen tussen topsectoren hebben aantoonbaar meerwaarde. Zo wordt er samengewerkt om de beste producten en diensten te realiseren (innovatie), talenten aan te trekken (human capital) en de sectoren goed internationaal te positioneren (Holland trade).

Topsector Agri & Food

De topsector Agri & Food omvat alles rond voedsel, zowel de primaire productie als het bewerken, verwerken, vermarkten en de distributie ervan. Om zowel maatschappelijke als economische kansen te benutten, stimuleert de topsector Agri & Food de ontwikkeling van nieuwe kennis en innovaties. De Nederlandse Agri & Foodsector blinkt uit in innovaties en productiviteit. Van de 40 belangrijkste voedsel- en drankbedrijven ter wereld hebben 12 bedrijven R&D-activiteiten of een vestiging in Nederland. De sector wil deze leidende positie vasthouden en uitbouwen. Het gaat niet alleen om productie van duurzame en hoogwaardige voeding, maar ook om duurzame voedselketens waarin mens dier en natuur centraal staan.

Topsector Chemie

Nederland heeft een sterke chemische sector en wil een leidende rol spelen in de overgang naar groene en duurzame chemie. De chemische industrie maakt en bewerkt producten door de chemische samenstelling van bestaande stoffen te veranderen. Net als andere sectoren heeft de chemische industrie te maken met schaarsheid van grondstoffen: ze raken op of zijn niet eenvoudig beschikbaar. Dit probleem biedt voor de topsector Chemie ook mogelijkheden. Bijvoorbeeld door duurzame en milieuvriendelijke grondstoffen te gebruiken voor slimme materialen en oplossingen, die worden toegepast in de gezondheidszorg, voedingsindustrie, energie- en transportsector en hergebruik van grondstoffen in de chemische sector. 

Topsector Creatieve Industrie

De topsector Creatieve Industrie is de meest dynamische topsector van de Nederlandse economie. De creatieve sectoren architectuur, mode, gaming, design, en media en entertainment zijn een aanjager van innovatie in andere sectoren. Ook leveren ze creatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op gebieden als zorg, veiligheid en energie.  De Nederlandse creatieve industrie is internationaal een top 10-speler. Bedrijven die internationale bekendheid genieten zijn bijvoorbeeld Endemol, G-star, Guerilla Games en Droog Design. Het Topteam Creatieve Industrie heeft de ambitie dat Nederland in 2020 de meest creatieve economie van Europa is.

Topsector Energie

De topsector Energie is de drijvende kracht achter innovaties die nodig zijn voor de transitie naar een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem. Internationalisering van de energiemarkt en CO2-reductie zijn belangrijke thema’s. Doelstellingen zijn het verlagen van de kosten van de CO2-uitstoot, het ontwikkelen van hernieuwbare energiebronnen en het slimmer benutten daarvan. De vraag naar (duurzame) energie groeit en biedt kansen voor bijvoorbeeld opwekking en transport van en handel in energie. Nederland heeft een goede uitgangspositie om hiervan te profiteren, door de gunstige ligging aan zee, de stevige positie van de zeehavens, de aanwezigheid van gas en een gasinfrastructuur. Hierdoor kan Nederland uitgroeien tot het energieknooppunt van Europa.

Topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM)

De Nederlandse hightechsector is een sterk internationaal georiënteerde, kennisintensieve sector, waar veel onderzoek plaatsvindt en hoogwaardige producten en diensten worden ontwikkeld. Daarnaast zit in bijna alle producten van tegenwoordig een stukje technologie, wat de impact van de sector nog groter maakt.

De sector speelt een essentiële rol in het bedenken en realiseren van oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke uitdagingen op het gebied van mobiliteit, gezondheid, duurzame energie, veiligheid en klimaatverandering, met technologieën die in Nederland stevig geworteld zijn: micro-/nano-elektronica, nanotechnologie, fotonica, geavanceerde materialen en productie, en halfgeleiders.

De markt voor Nederlandse hightechproducten en -diensten ligt voor het grootste deel in het buitenland. Dit is een groeimarkt, vooral op wereldschaal. Kernambitie van Holland High Tech is om Nederland door innovatie en exportgroei internationaal tot de top te laten blijven behoren, en wereldwijd een cruciale bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. De Nederlandse hightechsector heeft de ambitie de export te verhogen tot 74,6 miljard euro in 2025, en de productie tot 182 miljard euro.

Topsector Logistiek

Nederland leeft van oudsher van de internationale handel en is hierdoor een belangrijke speler in de wereldeconomie. De topsector Logistiek staat voor de uitdaging om de verwachte groei van goederenstromen duurzaam in te richten. Logistiek wil bijdragen aan een betere bereikbaarheid en minder uitstoot van CO2. De focus van het topteam Logistiek ligt op de internationale concurrentiepositie van Nederland en daarmee op internationale logistiek, supply chain-regie en de bijdrage van logistiek aan het vestigingsklimaat voor internationale bedrijven. Van grote invloed is de internationale bereikbaarheid via de belangrijkste mainports van ons land: Schiphol en de Rotterdamse haven.

Topsector Life Sciences & Health

De topsector Life Sciences & Health omvat het brede terrein van medische technologie , (bio)farmacie, regeneratieve geneeskunde en gezondheidsinfrastructuur. De sector draagt bij aan de kwaliteit van gezondheid van mens en dier en zoekt oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, zoals de vergrijzing. De grootste uitdaging van de topsector Life Sciences & Health is om de kwaliteit van leven te vergroten en te zorgen voor toegankelijke, betaalbare zorg. Nederlandse bedrijven ontwikkelen baanbrekende innovaties voor de snelgroeiende internationale markt van de gezondheidszorg. Het biomedische onderzoek bij de Nederlandse universitair medische centra en universiteiten staat in de internationale ranglijsten zeer hoog genoteerd.

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

De topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen omvat alle plantaardige ketens in het tuinbouwcomplex. De topsector is een brede sector met deelsectoren die lopen van groenten, fruit en bomen tot aan bloemen en bollen. Uitgangsmaterialen zijn producten, zoals pootgoed, plantgoed en zaaizaad. Daaronder vallen bedrijven in verwerking, toelevering, handel en distributie. De wereldbevolking blijft groeien, waardoor duurzame oplossingen steeds belangrijker worden. De Tuinbouw & Uitgangsmaterialensector loopt voorop in de ontwikkeling van gewassen die bijvoorbeeld minder gevoelig zijn voor de weersomstandigheden of die minder gewasbeschermingsmiddelen nodig hebben. Nederland kent zes Greenportclusters, waar teeltbedrijven, veilingen, afzetorganisaties, handelsbedrijven, exporteurs en tuinbouwtoeleveranciers geconcentreerd zijn.

Topsector Water & Maritiem

De topsector Water&Maritiem telt drie clusters: Water-, Delta- en Maritieme technologie. De sector houdt zich bezig met onder meer de bescherming van land, het halen van energie uit water en technologieën voor waterhergebruik. De sector richt zich ook op technologische ontwikkelingen in de scheepvaart en zorgt voor innovatie en veiligheid in de maritieme sector. Wereldwijd staat Nederland bekend om haar uitgebreide kennis op het gebied van water en watermanagement. Indrukwekkende voorbeelden zijn de Deltawerken en de tweede Maasvlakte in de Rotterdamse haven, die veel belangstelling krijgen vanuit het buitenland. Ook de kennis die Nederland in huis heeft over bescherming van land tegen extreem hoogwater, zorgt voor internationale belangstelling. Zo was Nederland betrokken bij de bouw van een stormvloedkering in St. Petersburg en werd Nederland om advies gevraagd na de orkaan ‘Sandy’ in New York en de overstroming in Groot-Brittannië.