Topsectoren breiden samenwerking uit op menselijk kapitaal

Smart Industry en de Bouwagenda voegen zich bij de topsectoren en team ICT voor de gezamenlijke uitvoering van de roadmap Human Capital Topsectoren 2016-2020. In het werkplan 2018 staan de ambities die de topsectoren in 2018 willen realiseren op het gebied van menselijk kapitaal. Deze gezamenlijke ambities en activiteiten sluiten aan op de maatschappelijke uitdagingen, sleuteltechnologieën en de thema’s van de Nationale Wetenschapsagenda en Horizon2020.

In 2018 zetten de Topsectoren zich onder meer in om:

  • het fundamentele/innovatieve onderzoek dat in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) wordt gedaan te koppelen aan de innovatieve leeromgevingen in het beroepsonderwijs (Centra voor innovatief vakmanschap en Centres of expertise). De topsectoren willen er zo aan bijdragen dat dit onderzoek nog meer maatschappelijke impact heeft.
  • het concept van learning communities door te ontwikkelen om hiermee een doorbraak te realiseren op het gebied van een leven lang ontwikkelen. Dit door het koppelen van leren, werken en innoveren in regionale samenwerkingsverbanden. In 2018 volgen de topsectoren drie sporen: 1) meer ervaring opdoen met learning communities in de praktijk, 2) hier onderzoek naar (laten) doen, en 3) hierover communiceren en zo steeds meer mensen bereiken met deze innovatieve aanpak.
  • in kaart te brengen wat de impact is van de digitalisering en robotisering op de arbeidsmarkt voor diverse topsectoren. Dit zodat hierop het human capital beleid kan worden aangescherpt.

In de uitvoering werken de Topsectoren samen met belangrijke partners als Techniekpact, Katapult, Zorgpact, Regieorgaan SIA, NRO, Nationale Wetenschapsagenda, VNO-NCW, MKB-Nederland en de SER.

Menselijk kapitaal is het fundament

De Topsectoren geloven dat menselijk kapitaal de basis vormt van onze welvaart, economie en innovaties. Technologie, digitalisering en globalisering zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Het tempo waarmee nieuwe ontwikkelingen zich aandienen, zorgt dat we continu met veranderingen te maken krijgen. Voor ons duurzame groeivermogen is het cruciaal dat alle Nederlanders zich doorlopend kunnen ontwikkelen. Van jong tot oud, laag- tot hoogopgeleid en ongeacht nationaliteit.