Uitkomst Ronde Tafel bijeenkomst Waterstof en Groene Chemie

Eerste bestuurlijke rondetafel Waterstof en Groene Chemie zet de ambities op scherp

Om in 2050 CO2-neutraal te kunnen zijn, is voor de komende jaren aanzienlijke opschaling van technologie en intensivering van onderzoek- en innovatie nodig op het gebied van waterstof en groene chemie. De ECCM-commissie, die de overheid adviseert op het gebied van waterstof en elektrochemie, en het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) hebben daarom samen de sectoren bijeengebracht die met elkaar deze transitie mogelijk kunnen maken.

windmolen

Rondetafel Waterstof en Groene Chemie

De uitgesproken ambitie vraagt om commitment van private en publieke partners. Daarom bracht het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 17 december jl. op initiatief van de ECCM commissie CEO’s uit bedrijfsleven en bestuurders uit de kenniswereld bij elkaar in een rondetafel Waterstof en Groene Chemie. Daar hebben zij gesproken over wat er nodig is voor de realisatie van de doelstellingen voor opschaling, kostenreductie en innovatie voor waterstof en groene chemie uit het eerder gesloten klimaatakkoord, de kennis- en innovatieagenda’s van het missiegedreven Topsectoren– en Innovatiebeleid en het ECCM-adviesrapport.

Tijdens een rondetafelgesprek zijn de deelnemers gezamenlijke doelstellingen overeengekomen voor de kostenreductie van waterstof en elektrolysers, het circulair maken van CO2 en duurzame opwekking van elektriciteit. De deelnemers hebben collectief in een verklaring  afspraken gemaakt om de uitvoering van de doelstellingen te versnellen.

Rondetafel Waterstof en Groene Chemie

De uitgesproken ambitie vraagt om commitment van private en publieke partners. Daarom bracht het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 17 december jl. op initiatief van de ECCM commissie CEO’s uit bedrijfsleven en bestuurders uit de kenniswereld bij elkaar in een rondetafel Waterstof en Groene Chemie. Daar hebben zij gesproken over wat er nodig is voor de realisatie van de doelstellingen voor opschaling, kostenreductie en innovatie voor waterstof en groene chemie uit het eerder gesloten klimaatakkoord, de kennis- en innovatieagenda’s van het missiegedreven Topsectoren– en Innovatiebeleid en het ECCM-adviesrapport.

Gedeelde visie

“In de samenwerking met alle betrokken partijen, van producent tot eindgebruiker, liggen unieke kansen om op een efficiënte manier innovatie en kostenreductie in Nederland te stimuleren.” Zo vatte Focco Vijselaar (DG Bedrijfsleven en Innovatie) van het ministerie van EZK de conclusies van de rondetafel samen. Vijselaar en zijn collega, Sandor Gaastra (DG Klimaat & Energie), hanteerden 17 december de voorzittershamer in deze eerste bestuurlijke rondetafel Waterstof en Groene Chemie. Richard van de Sanden (voorzitter ECCM): “De netwerkbenadering van de waardeketen is de crux voor de waterstof en groene chemie ambities. De rondetafel brengt de elektriciteitsopwekking, technologieproducenten, chemische industrie en eindgebruikers bij elkaar. Samen sturen op de ambities, dat is nodig en dat is precies wat we gaan doen.”

Afspraken

De deelnemers aan de rondetafel zijn overeengekomen om het komende half jaar samen aan de slag te gaan met een aantal concrete acties. Zo gaan zij samen mijlpalen definiëren voor de doelstellingen richting 2030 en 2050 en een SWOT-analyse uitvoeren om tussentijds te kunnen bijsturen en risico’s te managen. Dit vraagt ook om het ontwikkelen van een systeemmodel om de benodigde stappen richting opschaling volgordelijk te kunnen zetten. Ook willen de partijen aan tafel namens hun sectoren de betrokkenheid en steun concreter maken en een nationale coördinatiestructuur oprichten die moet zorgen voor coherente sturing op de doelstellingen en versnelling.

De rondetafel zal jaarlijks plaatsvinden en werkt als katalysator om op nationaal niveau ‘de tussenstand van Nederland’ op te maken wat betreft de realisatie van de waterstof en groene chemie ambities van de overheid en de betrokken sectoren aan tafel. Gelet op de urgentie van de uitwerking van een aantal uitvoeringsvragen wordt de eerstvolgende rondetafel over een half jaar georganiseerd.

Resultaat rondetafel 17 december

Gezamenlijke verklaring deelnemers 1e bestuurlijke rondetafel Waterstof en Groene Chemie

De rondetafel Waterstof en Groene Chemie is een initiatief van de nationale adviescommissie Elektrochemische Conversie & Materialen (ECCM). De commissie coördineert sinds 2017 in opdracht van de overheid de R&D-inspanningen van bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van korte termijn waterstof- en systeemintegratie en langere termijn elektrochemische conversie. In die periode is een portfolio van onderzoeksprogramma’s en pilot- en demoprojecten (TRL 1 t/m 7) opgebouwd. De ECCM-adviescommissie is ingesteld door de Topsectoren Energie, HTSM en Chemie en werkt samen met de ministeries van EZK en OCW, de topsectoren en missieteams en de kennissector, NWO en TNO. Meer informatie: www.CO2neutraalin2050.nl.

Contact

Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht kunt u contact opnemen met:

Prof. Richard van de Sanden - voorzitter ECCM-adviescommissie

Email: secretariaat@eccm-mail.nl, t. 070 349 4302