Actualisering PPS-spelregels

In het regieoverleg van 26 november 2021 zijn de nieuwe PPS-spelregels vastgesteld. Dit advies voor spelregels voor publiek-private samenwerking biedt een goede basis voor samenwerking in onderzoek, zowel fundamenteel als toegepast, en voor intellectueel eigendom.

De actualisering van de spelregels is relevant vanwege de ingang van het missiegedreven innovatiebeleid, en de uitbreiding van het aantal deelnemers in publiek-private samenwerking. Naast partners van de kenniscoalitie en de topsectoren zijn meer publieke en private partijen toegetreden tot het Kennis- en Innovatieconvenant. Ook de inzet van middelen is verhoogd voor het KIC 2020-2023.


De nieuwe partners kunnen bij publiek-private samenwerking de spelregels gebruiken als handvat voor de eigen regels, die iedere organisatie en instelling houdt bij de financiering en/of subsidiering van onderzoek, of afspraken over intellectueel eigendom. Uitgangspunt van de spelregels blijft de eigen verantwoordelijkheid van partijen om binnen de juridische kaders afspraken met elkaar te maken, die de benutting van kennis optimaal nastreven