Herijkte missies en scherpere keuzes missiegedreven innovatiebeleid

Nederland staat voor grote maatschappelijke uitdagingen in een sterk veranderende geopolitieke situatie. Deze opgaven kunnen we alleen het hoofd bieden door samen te werken aan innovatieve oplossingen.

Denk aan de omslag naar een klimaatneutrale en circulaire economie, het vergroten van onze weerbaarheid in gezondheid en veiligheid, en de transitie in de landbouw en het landelijk gebied om er een paar te noemen.

Het kabinet gaat door met de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden via het zogenoemde missiegedreven innovatiebeleid. Dit doen we onder andere met publiek-private samenwerking in het missiegedreven innovatiebeleid. Het huidige Kennis- en Innovatieconvenant loopt af in december 2023. Daarom werken we richting een nieuw convenant voor de periode 2024-2027. De eerste stap is de herijking van de missies. Deze zijn op 26 mei 2023 vastgesteld in de Ministerraad.

Vijf centrale missies

Het kabinet heeft besloten om de innovatiedoelstellingen van 2019 aan te scherpen en volgen op de kabinetsvisie innovatie en impact die eind 2022 werd gepresenteerd. Vanaf 2023 richt het missiegedreven innovatiebeleid zich op vijf missies (doelen) op het gebied van:

  • Energietransitie: Nederland klimaatneutraal in 2050;
  • Circulaire Economie: Nederland volledig circulair in 2050;
  • Gezondheid & Zorg: Mensen in Nederland leven 5 jaar langer gezond en er zijn 30% minder gezondheidsverschillen tussen sociaaleconomische groepen in 2040;
  • Landbouw, Water en Voedsel: Een vitaal landelijk gebied en een veerkrachtige natuur in een klimaatbestendig Nederland. Water en bodem zijn sturend, het landbouw- en voedselsysteem is duurzaam en gezond en de delta is veilig;
  • Veiligheid: Nederland is veilig en weerbaar tegen externe dreigingen en ondermijnende criminaliteit, zowel in de fysieke omgeving als het digitale domein.

Missiedocumenten vormen de basis

Deze vijf centrale missies worden verder uitgewerkt in specifieke missies per thema. In de missiedocumenten hieronder wordt dit verder toegelicht met een eerste overzicht van innovatievragen en programma’s. Deze missiedocumenten vormen de basis en inspiratie voor de Kennis- en Innovatieagenda’s. De komende tijd zullen het bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en andere stakeholders deze agenda’s opstellen in samenwerking met de Topsectoren.

Missiegedreven innovatiebeleid

In het missiegedreven innovatiebeleid werken overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere stakeholders samen aan innovatie voor economische en maatschappelijke impact. Dit doen we aan de hand van missies, ofwel  ‘moonshots’. We dagen innovatoren uit om met concrete oplossingen te komen voor de uitdagingen waar Nederland voor staat. Deze inzet bundelen we in gezamenlijke Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA's). Departementen kunnen de missies daarnaast ook inzetten als richtinggevend kader voor hun publieke inzet op kennis en innovatie. Het Kennis en Innovatieconvenant (KIC) weerspiegelt de inzet en de middelen die publieke en private partners bundelen voor onderzoek en innovatie op de missies. Op deze manier kunnen we met innovatieve oplossingen nationaal en internationaal bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen en zo economische kansen verzilveren.