Human Capital bij Topsectoren

Werken aan de toekomst is mensenwerk. We bouwen aan een duurzaam, gezond en veilig Nederland. Grote maatschappelijke vraagstukken beantwoorden we met slimme technische en digitale innovaties. En door nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs maken we deze oplossingen versneld onderdeel van onze leefwereld.

Het werk van mensen verandert. Sommige banen verdwijnen, maar er komen ook nieuwe banen bij. Dit vraagt veelal om andere kennis en vaardigheden en vraagt van mensen dat ze zich blijven ontwikkelen. Human Capital draait om een leven lang leren: voor een diploma, in het werk en om te innoveren. Binnen het onderwijs, maar vooral ook in een fysieke werkomgeving waar je samen kunt leren en werken aan onderzoek en innovatie.

Voldoende ontwikkeld menselijk kapitaal, met de juiste kennis en kwaliteiten, is noodzakelijk om de maatschappelijke vraagstukken van Nederland te beantwoorden.

Roadmap Human Capital 2020-2023

Om dit te bereiken is een sterke verbinding tussen leren, werken en innoveren essentieel. In de gezamenlijke Roadmap Human Capital Topsectoren 2020-2023 bundelen de tien Nederlandse topsectoren hun krachten om dit te realiseren. Aan de basis ligt de optimale samenwerking tussen het beroeps- en hoger onderwijs, het bedrijfsleven en de onderzoeksinstellingen. De topsectoren ontwikkelden hiertoe het concept van de Learning Community: de plek waar mensen zich kunnen ontwikkelen en innovaties sneller in de praktijk worden gebracht.

Studenten leren zo de nieuwste ontwikkelingen binnen hun vakgebied kennen en ontwikkelen meteen de vaardigheden voor de beroepen van morgen. Professionals krijgen gemakkelijk toegang tot scholing en kunnen zich zo een leven lang blijven ontwikkelen.

Learning Communities

In een Learning Community werken bedrijven, onderwijsinstellingen en onderzoeksintstellingen nauw samen en wordt leren, werken, innoveren en onderzoeken optimaal aan elkaar verbonden. Innovatie heeft immers de grootste kans van slagen wanneer mensen in de praktijk innovaties kunnen ontwikkelen, eigen maken en toepassen.  In een Learning Community;

  • ontwikkelen partners samen innovatieve oplossingen;
  • vertalen zij ervaringen naar een optimaal en actueel onderwijsaanbod;
  • trainen zij werkenden in de vaardigheden die nodig zijn om met de innovaties aan de slag te gaan;
  • wisselen zij doorlopend inzicht en ervaring uit om tot verbeterde concepten/technieken te komen.

In Nederland zijn al krachtige voorbeelden te vinden van deze Learning Communities, zoals de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht.

Naar 100 Learning Communities en gezamenlijk onderzoek in 2023

De topsectoren willen in de komende vier jaar minimaal honderd Learning Communities helpen realiseren. Daarnaast zetten ze samen met NWO, TNO en SIA in op een gezamenlijk onderzoeksprogramma naar Learning Communities, gericht op de kennis waarmee organisaties en professionals nog beter innovaties naar hun werk en onderwijs kunnen vertalen. En de topsectoren maken werk van sociale innovatie in innovatiepilots en werken samen op het gebied van arbeidsmarktonderzoek. Alle kennis en goede voorbeelden worden actief gedeeld, zodat zoveel mogelijk partijen hier hun voordeel mee kunnen doen.
Op deze en nog vele andere manieren wordt het aantal innovatieve samenwerkingsverbanden vergroot. En wordt ook de impact die hun activiteiten hebben op het beantwoorden van de grote maatschappelijke vraagstukken van Nederland nog groter.  

Bent u op zoek naar een community om u bij aan te sluiten of zoekt u ondersteuning bij het opzetten van een nieuw samenwerkingsverband waar gewerkt, geleerd en geïnnoveerd wordt?  Mail voor advies, contacten en meer informatie naar hca-topsectoren@ptvt.nl

Human Capital in coronatijd

De coronacrisis plaatst iedereen voor grote uitdagingen. Organisaties moeten investeren en innoveren met het oog op de toekomst. Tegelijkertijd trekt de crisis onze aandacht naar het hier en nu. Hoe kan ik door met mijn werk en/of bedrijf? Hoe blijf ik in contact met collega’s en partners? Hoe geef ik invulling aan innovatie en samenwerking, als mijn bedrijf onder druk staat?  Human Capital Topsectoren ondersteunt ondernemers en werknemers op het snijvlak van innovatie en menselijk kapitaal in coronatijd.
Op www.humancapitaltopsectoren.nl/corona worden inspirerende voorbeelden, praktische informatie, webinars en blogs over Human Capital en Topsectoren gedeeld. Klik hier om naar de website te gaan.

Platform Talent voor Technologie

Het Platform Talent voor Technologie (PTvT) verzorgt de coördinatie en projectondersteuning. Ze doet dat onder aansturing en regie van de Topsectoren.

Publicaties