Missies voor de toekomst

Hoe blijft de zorg betaalbaar en toegankelijk voor iedereen? Wat kunnen we doen tegen klimaatverandering? Hoe zetten we afval om in waardevolle grondstoffen? En hoe blijven we dreigingen tegen onze veiligheid voor? Dit zijn enkele vragen die de overheid in alle regio’s aan innovatieve ondernemers en kennisinstellingen stelt voor een toekomstbestendig Nederland.

Vijf centrale missies

Voor een klimaatbestendig, waterrobuust, duurzaam, gezond en veilig Nederland zijn zowel grote als kleine oplossingen nodig. Van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en sleuteltechnologieën tot praktische en menselijke oplossingen in design en gebruik. Overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen werken samen aan het stimuleren van innovatie op vijf centrale missies: Energietransitie, Circulaire Economie, Landbouw-Water-Voedsel, Gezondheid & Zorg, Veiligheid. Op deze pagina staan de onderliggende missies en bijbehorende kennis- en innovatie agenda's (KIA's).

Kennis en Innovatieagenda's

Deze missies zijn de basis voor de Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA) die de topsectoren samen met publieke en private partners hebben opgesteld. Voor de periode 2024-2027 zijn dat:

De eerste vijf agenda's gaan over de inzet op de missies, van onderzoek en ontwikkeling (R&D) tot valorisatie en aandacht voor marktcreatie. De KIA's Sleuteltechnologieën en Digitalisering creëren belangrijke voorwaarden voor realisatie van de vijf centrale missies en economische groei. De KIA Maatschappelijk Verdienvermogen richt zich specifiek op wat er nodig is om van technologische ontwikkeling te komen tot daadwerkelijke versnelling van transities via opschaling van innovatie. Denk daarbij aan aandacht voor de maatschappelijke kant van innovatie, duurzame ontwerpprincipes en de ontwikkeling van vernieuwende businessmodellen. 

Kennis en Innovatieconvenant

In het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) staan de afspraken over de innovatieactiviteiten en de inhoudelijke afstemming tussen alle betrokkenen. In het KIC 2024-2027 is het gezamenlijk commitment van bedrijven, kennisinstellingen en overheden gezamenlijk €5,7 miljard euro voor het stimuleren van innovatie binnen de missies en sleuteltechnologieën. Van dat bedrag komt €1,4 miljard van bedrijven en €4,3 miljard euro uit publieke middelen.

Robotarm plant stekjes op lopende band

Energietransitie

Centrale missie: Nederland klimaatneutraal in 2050.

 • Een volledig CO2-vrij elektriciteitssysteem in 2050;
 • Een CO2- vrije en toekomstbestendige gebouwde omgeving in 2050;
 • Een klimaatneutrale industrie met hergebruik van grondstoffen en producten in 2050;
 • Emissieloze en toekomstbestendige mobiliteit voor mensen en goederen in 2050.

Circulaire Economie

Centrale missie: Nederland volledig circulair in 2050.

 • Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn. Dat betekent dat alle milieueffecten van alle Nederlandse consumptie en productie binnen de grenzen van de planeet vallen.

Landbouw, Water, Voedsel

Centrale missie: Een vitaal landelijk gebied en een veerkrachtige natuur in een klimaatbestendig Nederland. Water en bodem zijn sturend, het landbouw- en voedselsysteem is duurzaam en gezond en de delta is veilig.

 • Veerkrachtige natuur en vitale bodem;
 • Duurzame land- en tuinbouw;
 • Vitaal landelijk gebied in een klimaatbestendig Nederland;
 • Duurzaam en gewaardeerd voedsel dat gezond, toegankelijk en veilig is;
 • Duurzaam en veilig gebruik van de Noordzee en andere grote wateren;
 • Veilige en weerbare delta.

Gezondheid en Zorg

Centrale missie: Mensen in Nederland leven 5 jaar langer gezond en er zijn 30% minder gezondheidsverschillen tussen sociaal-economische groepen in 2040.

 • In 2040 is de ziektelast als gevolg van een ongezonde leefstijl en ongezonde leefomgeving met 30% afgenomen;
 • In 2030 wordt zorg 50% meer (of vaker) in de eigen leefomgeving georganiseerd, samen met het netwerk rond mensen die zorg nodig hebben;
 • In 2030 is het deel van de mensen met een chronische ziekte of levenslange beperking dat naar wens en vermogen kan meedoen in de samenleving met 25% toegenomen;
 • In 2030 is de kwaliteit van leven van mensen met dementie met 25% toegenomen;
 • In 2035 is de bevolking beter beschermd tegen maatschappelijk ontwrichtende gezondheidsdreigingen.

Veiligheid

Centrale missie: Nederland is veilig en weerbaar tegen externe dreigingen en ondermijnende criminaliteit, zowel in de fysieke omgeving als het digitale domein.

 • In 2030 is de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit in Nederland riskant en slecht lonend. Door meer inzicht op illegale activiteiten en geldstromen;
 • In 2035 beschikt Nederland over de marine van de toekomst. Door de sterk verbeterde samenwerking in het marinebouwcluster is Nederland in staat om flexibel te reageren op onvoorspelbare ontwikkelingen;
 • In 2030 heeft Nederland een operationeel inzetbare ruimtevaarcapaciteit voor defensie en veiligheid. Daarbij fungeert de Defensie Ruimteagenda als richtsnoer.
 • In 2030 is veiligheid verplicht bij de ontwikkeling van digitale producten en beschikt Nederland over een sterke cybersecurity kennis- en innovatieketen. De doelstellingen en acties in de Nederlandse Cybersecurity Strategie 2022-2028 (NLCS) vormen voor deze missie het overkoepelende kader;
 • Hightech Landoptreden. In 2030 werkt de krijgsmacht volledig genetwerkt met integratie van nieuwe technologieen om sneller en effectiever te kunnen handelen dan de tegenstander.